ઉત્પાદનો

ડુક્કરનું માંસ કતલ કરવાના ઉકેલો

  • ડુક્કરની કતલનું સાધન

    ડુક્કરની કતલનું સાધન

    પિગ એટટોયર સ્વાઈન સ્લોટર અને પિગ સ્લોટર પ્લાન્ટ માટે પ્રોસેસિંગ લાઇન

    અમારા સાધનો ISO ગુણવત્તા સિસ્ટમ હેઠળ બનાવવામાં આવે છે.

    અમે જે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે HACCP જેવી ફૂડ પ્રોસેસિંગ જરૂરિયાતો અનુસાર ફૂડ ગ્રેડ છે.