ઉત્પાદનો

એર શાવર

  • ઓટોમેટિક ડોર એર શાવર

    ઓટોમેટિક ડોર એર શાવર

    એર શાવર રૂમ જેટ એર ફ્લોનું સ્વરૂપ અપનાવે છે.સેન્ટ્રીફ્યુગલ પંખો નકારાત્મક દબાણ બોક્સમાં પ્રી-ફિલ્ટર દ્વારા ફિલ્ટર કરેલી હવાને સ્ટેટિક પ્રેશર બોક્સમાં દબાવે છે અને પછી એર નોઝલ દ્વારા ફૂંકાયેલી સ્વચ્છ હવા ચોક્કસ પવનની ઝડપે કાર્યક્ષેત્રમાંથી પસાર થાય છે.લોકો અને વસ્તુઓના ધૂળના કણો અને જૈવિક કણો દૂર કરવામાં આવે છે, જેથી સફાઈનો હેતુ સિદ્ધ થાય.