ઉત્પાદનો

ઢોરની કતલ ઉકેલો

  • ઢોરની કતલ રેખા

    ઢોરની કતલ રેખા

    ઢોરની કતલ લાઇન એ સમગ્ર પશુઓની કતલ પ્રક્રિયા છે.તેને કતલના સાધનો અને ઓપરેટરોની જરૂર છે.એ નોંધવું જોઈએ કે કતલની લાઇનનું ઓટોમેશન ગમે તેટલું અદ્યતન હોય, તેને મશીનને કતલ પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવા માટે કામદારોની જરૂર છે.